Activiteiten

Activiteiten

Wij staan U bij in al Uw EXPERTISES, WAARDEBEPALINGEN, PROJECTBEGELEIDING en PLAATSBESCHRIJVINGEN

EXPERTISE

 

Met onze expertise staan we U bij om de juiste keuze te maken

 

Bouwkundig advies:

Indien u geconfronteerd wordt met bouwgebreken tijdens of na de bouwwerken en er niemand U een geschikte oplossing kan aanleveren kan ons bouwkundig advies voor U een oplossing zijn. Ook bij complexe uitvoeringen of aanpassingen kan een bouwkundig advies van een specialist een uitkomst bieden.

 

Deskundig restauratieadvies:

De restauratie van een monument, of het nu een kerk of een boerderij in vakwerk is, vraagt om een specifieke aanpak. Niet iedere architect en niet iedere aannemer heeft de juiste skills om de restauratie van een monument in goede banen te leiden.

Door onze decennia lange ervaring in de restauratie van monumenten kunnen wij voor U een meerwaarde betekenen bij de opmaak van een plan van aanpak en de keuze van een geschikte architect en uitvoerder.

Ook voor de aankoop van een geklasseerd pand of monument kan U ons raad vragen, wij zullen U graag een deskundig en onafhankelijk advies geven.

Tegenexpertises:

Hopelijk gebeurd het je nooit maar als het noodlot toeslaat en je getroffen wordt door brand of stormschade kun je maar beter goed gedocumenteerd naar je verzekeraar stappen.

Al je schade in kaart brengen en een verliesstaat opmaken samen met je makelaar behoren tot onze activiteiten. U vervolgens vertegenwoordigen en bijstaan tijdens de schaderegeling met Uw verzekering zal U een zware last van Uw schouders nemen in deze moeilijke periode.

 

Gerechtsexpertises in burgerlijke zaken:

De zeer sterk toegenomen technische complexiteit van onze samenleving leidde ertoe dat deskundigenonderzoek een prominente rol verworven heeft in juridische besluitvormingsprocessen. Steeds vaker velt de rechter, de arbiter of de verzekeraar slechts een oordeel aan de hand van de conclusies van een expert.

Het is dan ook van het grootste belang dat, indien U betrokken geraakt in een rechtszaak over een bouwgeschil, U zich niet alleen laat bijstaan door een advocaat maar ook door een degelijke en ervaren deskundige in bouwzaken.

Door de meer dan dertig jaar bouwkundige ervaring en de met vrucht beeïndigde postacademische opleidingen te Gent in “Recht voor Gerechtsdeskundigen” en “Expertisetechnieken” hebben wij alles in huis om U als technisch adviseur bij te staan in Uw rechtszaak.

PROJECTBEGELEIDING

 

Uw project brengen wij tot een goed einde

 

Uitvoeringscoördinatie:

De uitvoeringscoördinatie situeert zich vooral in de uitvoeringsfase van het bouwproject (zie fig. 1). U kent beslist de verhalen wel van de bouwproblemen die er in een bouwproces kunnen ontstaan. En inderdaad spijtig genoeg gebeurd dit ook nu nog ten gepaste tijde.

Diverse redenen liggen hier aan de oorzaak, complexer wordende technieken, buitenlandse arbeidskrachten die niet altijd de juiste geschooldheid hebben of de taal niet machtig zijn, architecten die overspoeld worden door administratie en soms meer de aandacht op het esthetische richten dan op het correct technisch uitvoeren van details, slechte communicatie tussen de diverse uitvoeringsteams, ... Daarom zorgen wij voor de uitvoeringscoördinatie vanaf de goedgekeurde plannen tot aan de voorlopige oplevering bij de uitvoering van Uw project.

U beslist zelf hoever U wilt gaan in deze begeleiding en wij zorgen dat U op Uw twee oren kunt slapen.

Constructiemanagement:

Het constructiemanagement vangt aan bij de ontwikkelingsfase over de uitvoeringsfase tot aan de voltooïngsfase van het bouwproject (zie fig. 1). Bij het constructiemanagement staan we U net zoals bij de uitvoeringscoördinatie bij tijdens de uitvoering van Uw project met dit verschil dat we vanaf de ontwikkelingsfase reeds in het proces betrokken worden zodat er tijdens het ontwikkelen van Uw project reeds ingegrepen kan worden op uitvoeringsdetails of opportuniteiten waardoor U dikwijls kan besparen op de uiteindelijke kostprijs van het project. Uiteraard blijft U baas en beslist U hoever U wil gaan hierin.

Project management:

Bij het Project Management gaan we nog een stapje verder. Deze fase situeert zich vanaf de conceptfase tot aan de afsluitingsfase van Uw bouwproject (zie fig. 1). Hierin komen we reeds ten tonele tijdens de conceptfase en gaan we ook meedenken over het mogelijke concept en de mogelijkheden op de door U ter beschikking gestelde gronden of sites.

Wij begeleiden Uw bouwproject dan ook tot aan de definitieve oplevering waarbij we het oplossen van alle kinderziektes in de periode tussen de voorlopige oplevering en de definitieve oplevering tot een bevredigend resultaat begeleiden.

 

Gedelegeerd bouwheerschap:

Bij het gedelegeerd bouwheerschap (zie fig. 1) delegeert U het bouwheerschap aan ons. Op basis van Uw wensen gaan wij aan de slag om Uw plannen te realiseren zodat U zich kan concentreren op Uw corebusiness. Wij zorgen voor het identificeren van opportuniteiten, het opmaken van haalbaarheidsberekeningen en businessplan, begeleiding van de financieringen, de juridische ondersteuning en het ontwikkelen van het concept. Hierna er kan gestart worden met de ontwikkeling en de uiteindelijke realisatie van Uw bouwproject.

WAARDEBEPALING

 

De waarde is nooit de prijs en de prijs is nooit de waarde...

 

Waardebepaling bij aankoop of verkoop:

Om te vermijden dat uw onroerend goed een lange tijd te koop aangeboden wordt met een prijs die ver boven de werkelijke waarde ligt, doet u best beroep op een erkend vastgoedexpert om een grondige waardebepaling te laten uitvoeren. Een goed dat te lang op de markt is tegen een te hoge prijs zal verbranden en vele potentiële kandidaten aan U laten voorbij gaan.

Een grondige waardebepaling die uw goed op een objectieve manier in de vastgoedmarkt plaatst, is daarom onontbeerlijk.

Niet alleen voor de verkoop van uw vastgoed is een waardebepaling van belang, ook indien u een aankoop wil doen kan het nuttig zijn om de gevraagde waarde te laten aftoetsen door een objectieve onafhankelijk expert.

Gaat U vervolgens voor Uw aankoop naar een bank dan is deze onafhankelijke waardebepaling hetgeen onontbeerlijk is voor het bekomen van een financiering.

 

Waardebepaling bij scheiding:

Wanneer u een eigendom bezit in onverdeeldheid, kan het zijn dat u uw participatie wilt verkopen of dat u de andere eigenaars wilt uitkopen.

Woning inkopen bij een echtscheiding? Een onpartijdige en beëdigde schatting van de waarde van de woning biedt uitkomst om een verdeling in der minne door te kunnen voeren.

 

Waardebepaling van industrieel vastgoed:

Als U Uw vastgoed wil inbrengen in een vennootschap is het van belang om een correcte waarde te kennen. U kan uw vastgoed in totaliteit in de vennootschap opnemen of de opsplitsing naakte eigendom – vruchtgebruik maken. In dit laatste geval kan de schatter-expert voor u een gefundeerd waardebepalingsrapport opmaken waarin de waarde van de naakte eigendom en het vruchtgebruik afzonderlijk vastgesteld worden. U kan het schattingsverslag gebruiken om te onderhandelen over kredieten bij de bank, de fiscus te overtuigen, uw balans te actualiseren, de vermogenstoestand van de vennootschap te bepalen of de gedane afschrijvingen te verantwoorden.

Een gefundeerde en onafhankelijke waardebepaling is echter steeds noodzakelijk.

 

Waardebepaling bij erfenis:

Wie een onroerend goed zoals een woning of een grond erft, moet de waarde ervan opgeven in de aangifte van de nalatenschap. Heel wat erfgenamen hebben de neiging die waarde laag in te schatten, zodat ze minder successierechten betalen. Dat is niet zonder risico, want een te lage schatting kan leiden tot een fiscale herziening en een boete.

Om elke discussie te vermijden, kan men een voorafgaande schatting vragen aan een door de Vlaamse Belastingdienst erkende schatter. Die waarde is zowel bindend voor de erfgenamen als voor de fiscus. U moet zo'n schatting vragen voordat de aangifte ingediend wordt en voordat de aangiftetermijn verstrijkt. Een nalatenschap moet binnen de vier maanden worden ingediend na een overlijden in België. Bij een overlijden in een ander Europees land is dat vijf maanden, en bij een overlijden in een land buiten Europa zes maanden.

De voorafgaande schatting moet worden aangevraagd door een erfgenaam. Wij zijn erkend als schatter voor de Vlaamse Belastingdienst onder het nummer 0561836767. Stuur ons gerust een mailtje of bel ons indien U meer info wenst.

PLAATSBESCHRIJVING

 

Goede afspraken maken goede vrienden

 

Plaatsbeschrijving bij aanvang huur:

Ten einde discussies te vermijden op het einde van een huurperiode wordt er bij aanvang van de huur een plaatsbeschrijving opgesteld. Deze plaatsbeschrijving is wettelijk voorzien in art 1730-1731 BW en dient geregistreerd te worden op het regionale registratiekantoor.

 

Plaatsbeschrijving bij einde huur:

Bij het einde van de huurperiode wordt een tegensprekelijke staat van vergelijking opgemaakt met vaststelling van de mogelijke schade ten opzichte van de basisplaatsbeschrijving.

© Copyright 2013-2019. Alle rechten voorbehouden.

CONTACTEER ONS

COÖRDINATEN

Holsteenweg 29a

3520 Zonhoven

+32 (0) 475 61 45 45

BE 0561.836.767

Lid van Kavex