Activiteiten

Activiteiten

Expertises

EXPERTISES


Met onze expertise staan we u bij om de juiste keuzes te maken


Bouwkundig advies:

Indien u geconfronteerd wordt met bouwgebreken tijdens of na de bouwwerken en er niemand een geschikte oplossing kan aanbieden, kan ons bouwkundig advies voor u een gunstige oplossing zijn. Ook bij complexe uitvoeringen of aanpassingen kan een bouwkundig advies van een specialist een uitkomst bieden.


Deskundig restauratieadvies:

De restauratie van een monument, of het nu een kerk of een boerderij in vakwerk is, vraagt om een specifieke en deskundige aanpak. Niet iedere architect, en niet iedere aannemer heeft de juiste vaardigheden om de restauratie van een monument in goede banen te leiden.

Door onze decennialange ervaring in restauraties van monumenten kunnen wij voor u een meerwaarde betekenen bij de opmaak van een plan van aanpak en de keuze van een geschikte architect en uitvoerder.

Ook voor de aankoop van een geklasseerd pand of monument kan u ons ten rade vragen. Wij zullen u graag een deskundig en onafhankelijk advies aanbieden.

Tegenexpertises:

Hopelijk gebeurt het nooit, maar wanneer het noodlot toeslaat en u getroffen wordt door brand- of stormschade kan u beter goed gedocumenteerd naar uw verzekeraar stappen.

Alle schade in kaart brengen en bijhorende verliesstaat opmaken, in samenspraak met de makelaar, behoort tot onze activiteiten. Het vervolgens vertegenwoordigen, en bijstaan, tijdens de schaderegeling met de verzekering zal een zware last van uw schouders nemen in deze moeilijke periode.


Gerechtsexpertises in burgerlijke zaken:

De zeer sterk toegenomen technische complexiteit van onze samenleving leidde ertoe dat deskundigenonderzoek een prominente rol verworven heeft in juridische besluitvormingsprocessen. Steeds vaker velt de rechter, de arbiter of de verzekeraar slechts een oordeel aan de hand van de conclusies van een expert.

Het is dan ook van het grootste belang dat, indien u betrokken raakt in een rechtszaak over een bouwgeschil, u zich niet alleen laat bijstaan door een advocaat maar ook door een vakkundig en ervaren gerechtsdeskundige in bouwexpertises.

Door de meer dan 35 jaar bouwkundige ervaring en de met vrucht beëindigde postacademische opleidingen “Recht voor Gerechtsdeskundigen” en “Expertisetechnieken”, alsook de beëdiging als gerechtsdeskundige voor de Rechtbank van Eerste Aanleg, hebben wij alles in huis om u als technisch adviseur bij te staan in uw rechtsgeschil.

Waardebepalingen Schattingen

WAARDEBEPALINGEN


De waarde is nooit de prijs en de prijs is nooit de waarde


Waardebepaling bij aankoop of verkoop:

Om te vermijden dat uw onroerend goed een lange tijd te koop aangeboden wordt met een prijs die ver boven de werkelijke waarde ligt, doet u best beroep op een erkend en door de Rechtbank van Eerste Aanleg beëdigd deskundige om een grondige waardebepaling uit te laten voeren. Een goed dat te lang op de markt staat, tegen een te hoge prijs, zal verbranden en veel potentiële kandidaten aan u voorbij laten gaan.

Een grondige waardebepaling die uw goed op een objectieve manier in de vastgoedmarkt plaatst, is daarom aangeraden.

Niet alleen voor de verkoop van uw vastgoed is een waardebepaling van belang, ook indien u een aankoop wil doen kan het nuttig zijn om de gevraagde waarde te laten aftoetsen door een objectieve en onafhankelijke expert.

Gaat u vervolgens voor de aankoop ten rade bij een bank, dan is deze onafhankelijke waardebepaling onontbeerlijk voor het bekomen van een financiering.


Waardebepaling bij scheiding:

Wanneer u een eigendom in onverdeeldheid bezit, kan het zijn dat u de eigen participatie wilt verkopen, of dat u de andere eigenaar(s) wilt uitkopen.

Woning inkopen bij een echtscheiding? Een onpartijdige en beëdigde schatting van de marktwaarde van een woning biedt uitkomst om een verdeling in der minne door te kunnen voeren.


Waardebepaling van industrieel vastgoed:

Wanneer U vastgoed in een vennootschap wilt inbrengen, is het van belang om over een correcte waarde te beschikken. U kan het vastgoed in totaliteit in de vennootschap opnemen, of de opsplitsing naakte eigendom – vruchtgebruik maken. In het laatste geval kan de schatter-expert voor u een gefundeerd waardebepalingsrapport opmaken waarin de waarde van de naakte eigendom en het vruchtgebruik afzonderlijk bepaald wordt. U kan het schattingsverslag gebruiken om te onderhandelen over bij de bank, de fiscus te overtuigen, uw balans te actualiseren, de vermogenstoestand van de vennootschap te bepalen of de gedane afschrijvingen te verantwoorden.

Een gefundeerde en onafhankelijke waardebepaling is echter steeds noodzakelijk.


Waardebepaling bij erfenis:

Wie een onroerend goed, zoals een woning of een grond, erft moet de waarde hiervan opgeven in de aangifte van nalatenschap. Vele erfgenamen hebben de neiging die waarde te laag in te schatten, zodat ze minder successierechten dienen te betalen. Dit is niet zonder risico, want een te lage schatting kan leiden tot een fiscale herziening en een hieruitvolgende boete.

Om elke discussie te vermijden, kan men een voorafgaande schatting vragen aan een door de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) erkende schatter-expert. Deze berekende waarde is zowel bindend voor de erfgenamen, als voor de fiscus. U moet deze schatting aanvragen voordat de aangifte ingediend wordt en voordat de aangiftetermijn verstrijkt. De documenten met betrekking tot een nalatenschap moeten binnen de vier maanden worden ingediend na een overlijden in België. Bij een overlijden in een ander Europees land is dat vijf maanden, en bij een overlijden in een land buiten Europa zes maanden.

De voorafgaande schatting moet worden aangevraagd door een erfgenaam. Wij zijn erkend als schatter voor de Vlaamse Belastingdienst onder het nummer 005193581272. Aarzel niet om ons te contacteren via mail of telefoon indien u meer informatie wenst.

Projectbegeleiding

PROJECTBEGELEIDING


Wij brengen uw project tot een goed einde


Uitvoeringscoördinatie:

De uitvoeringscoördinatie situeert zich vooral in de uitvoeringsfase van het bouwproject (zie schematische voorstelling hieronder). U kent ongetwijfeld de verhalen wel, van de talloze bouwproblemen die er in een bouwproces kunnen ontstaan. En inderdaad, jammer genoeg, komen deze nu nog ten gepaste tijde voor.

Diverse redenen liggen hier aan de oorzaak; complexer wordende technieken en wetgeving, arbeidskrachten die niet altijd over de juiste kennis beschikken en/of de Nederlandse taal machtig zijn, architecten die overspoeld worden door administratieve rompslomp en zich voornamelijk op het esthetische aspect in plaats van het op een correct technisch uitvoeren van details toelichten, slechte communicatie tussen de diverse partijen, etc.  Daarom zorgen wij voor een correcte coördinatie vanaf de goedgekeurde plannen tot aan de (voorlopige) oplevering van uw project.

U beslist zelf hoe ver u wilt gaan in deze begeleiding en wij zorgen ervoor dat u op beide oren kan slapen.


Constructiemanagement:

Constructiemanagement vangt aan bij de ontwikkelingsfase vanaf de uitvoeringsfase tot aan de voltooïngsfase van het bouwproject. Bij het constructiemanagement staan we u, net zoals bij de uitvoeringscoördinatie tijdens de uitvoering van het project bij, met verschil dat we vanaf de ontwikkelingsfase reeds in het proces betrokken worden zodat er tijdens het ontwerpen van het project reeds ingegrepen kan worden op uiteindelijke details en opportuniteiten. Hierdoor kunnen er significante besparingen op de uiteindelijke kostprijs van het project gerealiseerd worden. Uiteraard behoudt u de controle en beslist u hoe ver u hierin wilt gaan.

 

Project management:

Bij het Project Management gaan we nog een stap verder. Deze fase situeert zich vanaf de conceptfase tot aan de afsluitingsfase van het bouwproject. Hierin komen we reeds ten tonele tijdens de conceptfase en gaan we ook actief meedenken over het mogelijk concept en de mogelijkheden op de door u ter beschikking gestelde gronden of sites.

We begeleiden het bouwproject dan ook tot en met de definitieve oplevering, waarbij we het oplossen van eventuele kinderziektes in de periode tussen de voorlopige en de definitieve oplevering tot een bevredigend resultaat garanderen.


Gedelegeerd bouwheerschap:

Bij het gedelegeerd bouwheerschap delegeert u het bouwheerschap aan ons toe. Op basis van uw wensen gaan wij aan de slag om uw plannen te realiseren, zodat u zich kan concentreren op uw core business. Wij zorgen voor het identificeren van opportuniteiten, het opmaken van haalbaarheidsberekeningen en een businessplan, begeleiding van de financieën, de juridische ondersteuning en het ontwikkelen van het totaalconcept. Hierna kan de ontwikkeling en uiteindelijke realisatie van uw bouwproject opgestart worden. 


Schematische voorstelling projectbegeleiding
Plaatsbeschrijvingen

PLAATSBESCHRIJVINGEN


Goede afspraken maken goede vrienden


Plaatsbeschrijving bij aanvang huur:

Ten einde discussies te vermijden op het einde van een huurperiode, wordt er bij aanvang van de huur een gedetailleerde en omstandige plaatsbeschrijving opgesteld. Deze plaatsbeschrijving is conform het wettelijk voorzien artikel 1730 & 1731 van het Burgerlijk Wetboek en dient geregistreerd te worden op het regionale registratiekantoor.


Plaatsbeschrijving bij einde huur:

Op het einde van de huurperiode wordt een tegensprekelijke staat van bevinding opgemaakt, met vaststelling en raming van de mogelijke schade vergeleken met de oorspronkelijke plaatsbeschrijving bij aanvang huur.